புங்குடுதீவு ஊர் பெயர்கள்

0
97
 • பழையதுறை
 • வாண்டயாவெளி
 • பள்ளக்காடு
 • மேற்குதிக்கு
 • கம்பிலியன்
 • சங்குமாலடி
 • நல்லாந்திட்டு
 • திகழி
 • போக்கத்தை
 • திவாணிபுலம்
 • மடத்துகாடு
 • பொன்னான்தொட்டம்
 • மாநாவெள்ளை
 • தல்லமி
 • புளியடி
 • தனிப்பனை
 • புட்டிவயல்
 • கரந்தல்லி
 • வாடை
 • வீரம்புளியடி
 • மானொழுவம்
 • அரியநாயகன்புலம்
 • கண்டல்கட்டி
 • புட்டுனி
 • விழாக்கண்டல்
 • தொட்டம்
 • சங்கத்தாகேணி
 • கோரையடி
 • தெங்கந்திடல்
 • முனியப்புலம்
 • மணற்காடு
 • சிவலைபிட்டி
 • மாக்கொண்டல்
 • மனியாரந்தோட்டம்
 • தொழிலாளர்புரம்
 • சோழகனோடை
 • கள்ளியாறு
 • பெரிய கண்ணாதீவு
 • சின்ன கண்ணாதீவு
 • நாயத்தன்காடு
 • ஈச்சங்குண்டு
 • பண்ணைப்புலம்
 • முற்றவெளி
 • தல்லையப்பற்று
 • பெரியகிராய்
 • நடுக்குறிச்சி
 • புளியடித்துறை
 • அடைக்காத்தகுளம்
 • தூண்டி
 • இழுப்பனை
 • கொம்மாபிட்டி
 • கிராஞ்சி
 • ஊரதீவு
 • மடத்துவெளி
 • வரதீவு
 • வல்லன்
 • மாவுதிடல்
 • வீராமலை
 • கிழக்கூர்
 • குறிச்சிகாடு
 • கண்ணகிபுரம்
 • கோட்டைக்காடு
 • ஆலடி
 • சந்தையடி
 • பெருங்காடு
 • சங்கத்தாகேணி
 • நடுவுதுருத்தி
 • குறிகட்டுவான்
 • சின்ன இறுபிட்டி
 • இறுபிட்டி
 • கழுதைபிட்டி
 • கேரதீவு
 • நுணுக்கல்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here