எமது பாடசாலையின் முன்னாள் அதிபர்கள்: 1946-20211.

திரு.கே.எம்.தம்பையா (ஸ்தாபக அதிபர்) – 17.01.1946 – 31.03.19552.

திரு.சு.வில்வரெத்தினம் – (01.04.1955 – 31.12.1962, 01.01.1964 – 18.07.1967)

திரு.வி.சோமசுந்தரம் – (01.01.1963 – 31.12.1963)

திரு.சி.இராசநாயகம் B.Sc, SLES (19.07.1967 – 31.07.1968, 23.10.1980 – 28.02.1983)

திரு.ஆர்.சச்சிதானந்தம் B.A, SLES (01.08.1968 – 31.06.1970)

திரு.கு.வி.செல்லத்துரை (01.07.1970 – 31.12.1971

திரு.மு.இராமலிங்கம் B.Sc (01.01.1972 – 13.03.1973)

திரு.க.மயில்வாகனம் B.Sc (14.03.1973 – 18.10.1973)

பண்டிதர் வீ.வ.நல்லதம்பி (19.10.1973 – 22.10.1980)

திரு.க.செல்லத்துரை B.A, SLES (01.03.1983 – 14.06.1987

திரு.ஏ.சி.நல்லையா SLES (15.06.1987 – 25.05.1990)

திரு.க.பேரம்பலம் B.A, SLPS-1 (26.05.1990 – 13.01.1994)

திரு.ந.தர்மபாலன் B.A(Hons), SLPS-1 (14.01.1994 – 24.03.1998)

திரு.க.தர்மகுணசிங்கம் B.Com, SLPS-2 (25.03.1998 – 31.04.2009)

திரு.க.கணேஸ்வரன் B.A, M.Ed (01-05-2009-16.07.2015)

திரு.சு.கனகரெத்தினம் B.A, SLPS-2 (10.01.2016 – 26.03.2020)

செல்வி.சுபந்தினி பரஞ்சோதி B.Sc, SLPS-3 (26.03.2020 – 08.01.2021)

(திரு.சு.வில்வரெத்தினம் 01.04.1955 – 31.12.1962, 01.01.1964 – 18.07.1967 மற்றும் திரு.சி.இராசநாயகம் 19.07.1967 – 31.07.1968, 23.10.1980 – 28.02.1983 ஆகியோர் இரு தடவைகள் கடமையாற்றியுள்ளனர்)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here